คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“คณะพยาบาลศาสตร์ชั้นนำ หนึ่งในสามของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

 

พันธกิจ (Mission)

1. สร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
 
2. สร้างงานวิจัย และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
 
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและวิชาชีพ
 
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอื่น

 

สมรรถนะหลัก (Core Competency)

“ผลิตผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม เพื่อการดูแลสุขภาพ”

 

อัตลักษณ์

“สร้างสรรค์ สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม”

สร้างสรรค์  (Creative) การพยาบาลที่มีองค์ความรู้และใช้นวัตกรรมทางการพยาบาล เพื่อตอบสนองสุขภาวะผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม 

สามัคคี (Harmonious) ความพร้อมเพรียง ปรองดองในหมู่คณะ 

สำนึกดีต่อสังคม (Integrity) การให้บริการด้านการพยาบาลในชุมชน ท้องถิ่น และสังคม