คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

   คณะกรรมการพัฒนานักศึกษา

 
                                                     
                                                   
               

                            นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง

            ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และวิเทศสัมพันธ์

                                      ประธานกรรมการ

       
                                                     
                                             
 

 นางยมนา ชนะนิล

       กรรมการ

 

           

นางอังศวีร์ จันทะโคตร

      กรรมการ

           

 

           

นางสาวณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์

      กรรมการ

 

นางอรทัย บุญชูวงศ์

      กรรมการ

   
                                                     
                                       

       
 

นางสาวณัฐสุดา คติชอบ

       กรรมการ

           

นายก้องกฤษฎากรณ์  ชนแดง

       กรรมการ

                         

นางสาวกานต์ตริน ศรีสุวรรณ

       กรรมการ

   นางสาวเบญจมาภรณ์ เวชการ

       กรรมการ

   
 

 

นางสาวสิรินุช หมื่นเจริญ

 

       กรรมการและเลขานุการ

                                                 
 

 

นางสาวณัฐสุดา คติชอบ

       กรรมการ