คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

รายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. 
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบการกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กยศ.101-แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
  กยศ.102-หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
  กยศ.103-หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว/อาจารย์ที่ปรึกษา
  บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้ยืม
  แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการที่มุ่งจิตอาสา
  กยศ.104-แจ้งเปิดบัญชี
  หนังสือขอความอนุเคราะห์นายอำเภอลงนาม