คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการวิจัย 2560

 

ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  แหล่งงบประมาณ แหล่งทุน
โครงการวิจัย : การจัดระบบการบริการสุขภาพสำหรับคนข้ามแดนในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดมุกดาหาร สุรีย์  ธรรมิกบวร              744,865 งบภายนอก ทุน สกว.
โครงการวิจัย : การประเมินเพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบาย 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 10 สุวภัทร  นักรู้กำพลพัฒน์              200,000 งบภายนอก ทุน ศจย.
โครงการวิจัย : บทบาทและความพร้อมในการส่งเสริมภาวะพฤฒิพลังผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ จังหวัดอุบลราชธานี เกษร สายธนู                20,000 งบเงินรายได้ ทุนวิจัยสถาบัน
โครงการวิจัย : พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อุไรวรรณ สาสังข์                20,000 งบเงินรายได้ ทุนวิจัยสถาบัน
โครงการวิจัย : ผลของการส่งเสริมการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็ก และวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล เดือนเพ็ญ บุญมาชู                20,000 งบเงินรายได้ ทุนวิจัยสถาบัน
โครงการวิจัย : ภาวะซึมเศร้าและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของสมาชิกในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน สิริทรัพย์ สีหะวงษ์                20,000 งบเงินรายได้ ทุนวิจัยสถาบัน
โครงการวิจัย : ผลของการบำบัดกลุ่มด้วยการแก้ไขปัญหาร่วมกับการเจริญสติต่อภาวะซึมเศ้าของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังในชุมชนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เกษร สายธนู              155,000 งบภายนอก ทุน วช.