คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2562

 

ชื่อโครงการ
เจ้าของโครงการ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
แหล่งทุนงบประมาณ
แหล่งทุน
  พัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย
อมรรัตน์ นธะสนธิ์
       744,865
งบเงินรายได้
 
  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร
คณะกรรมการวิจัย
       200,000
งบเงินรายได้
 
  จัดสรรทุนวิจัย
คณะกรรมการวิจัย
         20,000
งบเงินรายได้
 
  พัฒนาระบบและกลไก
คณะกรรมการวิจัย
         20,000
งบเงินรายได้
 
  โครงการวิจัย : โครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบและกลไกการดูแลระดับพื้นที่ 
สุรีย์  ธรรมิกบวร
     1,663,640
งบเงินรายได้
สสส.