คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561

 

ชื่อโครงการ
เจ้าของโครงการ
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
แหล่ง
งบประมาณ
แหล่งทุน
  พัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย
อมรรัตน์ ธนะสนธิ์
             24,100.00
งปม.รายได้
 
  สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และบุคลากร
คณะกรรมการวิจัย
             186,000.00
งปม.รายได้
 
 
  จัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรม
คณะกรรมการวิจัย
               500,000.00
งปม.รายได้
 
  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยปรับปรุงระบบการให้คำปรึกษาและสนับสนุนด้านการวิจัย
คณะกรรมการวิจัย
               2,500.00
งปม.รายได้
 
  โครงการวิจัย : โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
สงวน ธานี
               300,000.00
งปม.แผ่นดิน
 
ทุน วช.
โครงการวิจัย : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะป้องกันมะเร็งปากมดลูกระดับปฐมภูมิของคู่สามีภรรยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์
 
165,000.00
งปม.แผ่นดิน
ทุน วช.