คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2564

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่วารสารระดับนานาชาติ  ระดับชาติ และ ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ มีดังนี้ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ได้แก่ 

1) "Voices of Thai Women Who Received Gender - Sensitive Empowerment Conuseling" By Somporn Rungreangkulkij, Netchanok Kaewjanta, Inkkata Kotnara, Keasorn Saithanu (2021), Journal of International Women's Studies, 22(1), P : 330-340.n (Q.3)