คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2563
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ มีดังนี้

 

1) บทความวิจัย เรื่อง “ผลการออกกำลังกายด้วยฤาษีดัดตนต่อภาวะโภชนาการและคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุ” โดย อมรรัตน์ นธะสนธิ์, ภักศจีภรณ์ ขันทอง, อนัญญา เดชะคำภู (2563) วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร 26(1), หน้า 90-106 (ACI)

2) บทความวิจัย เรื่อง “การศึกษาผลของการใช้หลักสูตรอบรมการดูแลผู้สูงอายุต่อความรู้ เจตคติและทักษะการดูแลผู้สูงอายุของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล” โดย สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์, ลัดดาวัลย์ แดงเถิน, สมศักดิ์ โทจำปา, กิตติศักดิ์ คัมภีระ (2563)วารสารวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 10(1), หน้า 152-163 (TCI 1)

3) บทความวิจัย เรื่อง “ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับการสร้างจินตภาพต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ” โดย สมลักษณ์ เทพสุริยานนท์, จรัญ สายะสถิตย์, จิดาภา ตั้งปัญญาวงศ์, สุวรรณา ภู่ทิม (2563) วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก 31(1), หน้า 109-123 (TCI 1)

4) บทความวิจัย เรื่อง “ผลกระทบด้านจิตใจในผู้ป่วยวิกฤติ : กลยุทธ์ในการจัดการ” โดย วิจิตรา กุสุมภ์, สุนันทา ครองยุทธ วารสารพยาบาล 69(3), หน้า 53-61  (TCI 1)

5) บทความวิจัย เรื่อง “โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุเน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน” โดย sanguan Thanee, Somchit Luprasong, Suladi Kittiworavej, Yomman Chananin (2563) วารสารจิตเวชวิทยาสาร 6(2), หน้า 158-171 (TCI 2)

6) บทความวิจัย เรื่อง “การส่งเสริมการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย” โดย ดวงฤทัย เสมคุ้มหอม, ปรียสลิล ไชยวุฒิ, สุดารัตน์ วันงามวิเศษ, ธมกร เธียรภูริเดช (2563) วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ 7(10), หน้า 15-31 (TCI 2)

7) บทความวิจัย เรื่อง “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในผู้ใหญ่ที่มีภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน” โดย ไพรวัลย์ โคตรตะ, อมรรัตน์ นธะสนธิ์ (2563) รามาธิบดีพยาบาลสาร 26(3), หน้า 338-353 (TCI 1)

8) บทความวิจัย เรื่อง “ฉากชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี : กรณีศึกษาจังหวัดแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย” โดย สมปอง พะมุลิลา, วรรษมน  ปาพรม, ชลิยา  วามะลุน  (2563) วารสารพยาบาลทหารบก 21(3), หน้า 86-97 (TCI 1)

9) บทความวิจัย เรื่อง “Factors Associated with Well-Being of Family Caregivers of Children with Cerebral Palsy in Bangkok” By Sangthong Terathongkum, Nattida Panyatanakun, Sakda Arj-Ong Vallibhakara, , Journal of The Medical Association of Thailand (2020) ,103 (11) , P: 1214 -1219

10)  บทความวิจัย เรื่อง “บทบาทพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในการส่งเสริมภาวะพฤตพลังผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิตในจังหวัดแห่งหนึ่ง” โดย เกษร สายธนู, เกษราภรณ์  เคนบุปผา, ณิชา  ว่องไว (2563) วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 4(3), 49-69 (TCI 2)

11) บทความวิจัย เรื่อง “ผลการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการกับโครงการบริการวิชาการในการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาพยาบาล” โดย วิศนีย์  บุญหมั่น, เดือนเพ็ญ บุญมาชู (2563) วารสารพยาบาลทหารบก 21(3), 170-178 (TCI 1)

12) บทความวิจัย เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับพยาบาลปริศัลยกรรมในการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดก้อนเนื้องอกสมอง โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์” โดย สุลักขณา จันทวีสุข, บุญทิพย์ สิริธรังศรี, สมปอง พะมุลิลา, อุษาวดี อัศดรวิเศษ (2563) วารสารพยาบาลทหารบก 21(3), 48-57(TCI 1)

 

ผลงานการจดลิขสิทธิ์ / สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร  ได้แก่

1) สิทธิบัตร เลขที่ 75876 เลขที่คำขอ 1602002049 ชื่อผลิตภัณฑ์ “เป้อุ้มเด็ก” โดย สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ และคณะ (ตามหนังสือกองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ พณ 0709.1/20108-006476 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563)