คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2561

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ มีดังนี้

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ได้แก่

1) บทความวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของสตรีทอผ้าในจังหวัดอุบลราชธานี" โดย สงวน ธานี, สมจิตต์ ลุประสงค์, ยมนา  ชนะนิล, รวีวรรณ  เผ่ากัณหา (2561) วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ 36(4), หน้า 177-185 (TCI 1)

2) บทความวิจัย เรื่อง "การพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายโดยชุมชนมีส่วนร่วม ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์" โดย หยกฟ้า เพ็งเลีย, สุขเสริม ทิพย์ปัญญา, กรรณิการ์ พูกศร, วิชัย ลิขสิทธิดำรงกุล, สงวน ธานี, สมจิตต์ ลุประสงค์ (2561) วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย 26(3), 184-196 (TCI 1)

3) บทความวิจัย เรื่อง "ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียนการสอน Google Classroom ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล" โดย สาวิตรี สิงหาด, สุฬดี กิตติวรเวช, อธิพงศ์ สุริยา (2561) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9(2), หน้า 124-137 (TCI 1)

4) บทความวิจัย เรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" โดย สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, ณิชกานต์ ฝูงดี, ณัฐธิดา ยานะรมย์, ณัฐนรี น้อยนาง, ณัฐมน อาไนย์, ตุลาภรณ์ บุญเชิญ, ทริกา จอดนอก, ทัตติยา สุริสาร, ธัญญาเรศ พ่อยันต์ (2561) วารสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 21(42), หน้า 93-106 (TCI 1)

5) บทความวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมการสอนการช่วยเหลือขั้นพื้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" โดย เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง , ชัจคเณต์  แพรขาว (2561) วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 28(2), หน้า 118-132 (TCI 1)

 

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ ปี 2561

1) บทความวิจัย เรื่อง "การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" โดย อมรรัตน์ นธะสนธิ์, สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, เกษร สายธนู, ภรณี แก้วลี, สุดารักษ์ ประสาร, อุไรวรรณ สาสังข์, นิชนันท์ สุวรรณกูฎ, ไพลิน พิณทอง, สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ (2561), ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561, หน้า 413-426

2) บทความวิจัย เรื่อง "ผลของการเตรียมความพร้อมด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตนเองก่อนฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นของนักศึกษาพยาบาล" โดย เดือนเพ็ญ บุญมาชู, วิศนีย์ บุญหมั่น, สุพัตรา ดีดวงพันธ์, ภรณี  แก้วลี (2561), ประมวลบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 วันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561, หน้า 484 – 491

3) บทความวิจัย เรื่อง "วิจัยถอดบทเรียนการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี การรณรงค์การตรวจมะเร็งปากมดลูก กรณีศึกษาอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี" โดย สุรีย์ ธรรมิกบวร, จารุวรรณ ชุปวา (2561), ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12วันที่ 12 - 13กรกฎาคม 2561 หน้า 503 – 508

4) บทความวิจัย เรื่อง "การศึกษาสถานการณ์และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี" โดย สุรีย์ ธรรมิกบวร, ปิ่นวดี  ศรีสุพรรณ,      สุรสม กฤษณะจูฑะ ( 2561), ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 วันที่ 12 - 13กรกฎาคม 2561, หน้า 176-188

5) บทความวิจัย เรื่อง "การรับรู้เกี่ยวกับการลดภาวะโลกร้อนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น" โดย ณริดา  รัตนอัมพา, อรินดา  บรรณวงษา, ฐานิกา บุษมงคล (2561), ประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12วันที่ 12 - 13กรกฎาคม 2561, หน้า 337-344