คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2560

มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ มีดังนี้
 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ได้แก่

1) บทความวิจัย เรื่อง "Factors Influencing Well-being of Patients with Myocardial Infarction". โดย สงวน ธานี, อาภรณ์ ดีนาน, วชิราภรณ์ สุมนวงศ์, สมสมัย รัตนกรีฑากุล และ ชัชวาล วัฒนะกุล (2560)วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ 12(4), หน้า 186-192 (ACI)

2) บทความวิจัย เรื่อง "คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแลจังหวัดอุบลราชธานี" โดย สมจิตต์ ลุประสงค์, สงวน ธานี, เกษร สายธนู, กิ่งกาญจน์  ชูเมือง (2560) วารสารสวนปรุง 33(3), หน้า 175-188 (ACI)

3) บทความวิจัย เรื่อง "ความคิดเห็นต่อการผลิตผู้ช่วยพยาบาลและคุณลักษณะของผู้ช่วยพยาบาลที่พึงประสงค์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" โดย สมจิตต์ ลุประสงค์, สงวน ธานี, สุฬดี  กิตติวรเวช, ไพลิน พิณทอง.(2560) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8(2), หน้า 133-155 (TCI 1)

4) บทความวิชาการ เรื่อง "การพยาบาลเพื่อเสริมสร้างพลังอำนาจในผู้สูงอายุที่ถูกทารุณกรรม" โดย ยมนา ชนะนิล, พรชัย จูมเมตต์  (2560)วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 27(3), หน้า 29-41 (TCI 1)

5) บทความวิจัย เรื่อง "ความรู้โภชนาการ ทัศนคติเกี่ยวกับอาหาร พฤติกรรมการรับประทานอาหารและภาวะโภชนาการในชุมชนกึ่งชนบท จังหวัดอุบลราชธานี" โดย อมรรัตน์ นธะสนธิ์, นพวรรณ เปียซื่อ, ไพลิน พิณทอง (2560) วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร 23(3), หน้า 344-350 (ACI)

6) บทความวิจัย เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเลี้ยงดูกับพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น" โดย สิริทรัพย์ สีหะวงษ์, สุพัตรา ดีดวงพันธ์ (2560) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  19(3), หน้า 165-172 (TCI 1)

7) บทความวิจัย เรื่อง "การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย" โดย นฤมล สินสุพรรณ, ธิดารัตน์ เลิศวิทยากุล, พงศกร ทวันเวช, โศภิษฐ์ นามขำ, ธัญญรัตน์ เนาววิบูลย์พร, กัลยา ปังประเสริฐ, เบญจมาภรณ์ เวชการ (2560) วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 7(2), หน้า 6 – 10 (TCI 2)

 

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ ได้แก่

1.) บทความวิจัย เรื่อง “สถานการณ์เบื้องต้นการจัดการะบบบริการสุขภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษในมิติการดูแลข้ามวัฒนธรรม: จังหวัดมุกดาหาร” ในประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560  หน้า 38-44

2.) บทความวิจัย เรื่อง “ผลของนวัตกรรมภาพพลิกพิชิตสมองเสื่อมเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดยอมรรัตน์ นธะสนธิ์ สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์และคณะ. ในประมวลบทความในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 หน้า 372-382

3.) บทความวิจัย เรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างการสอบ OSCE กับการรับรู้สมรรถนะด้านปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษา รายวิชาฝึกปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" โดย วิศนีย์ บุญหมั่น. ในที่ประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 11 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560หน้า 43-52

4.) ผลงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Results of senior health promotion tourism in Mae Khong river cultural lifestyle program(Sa-som village), Ubon Ratchatani province.