คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2559

มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ และผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ มีดังนี้

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ ได้แก่

1) บทความวิจัย เรื่อง "บทบาทพยาบาลในการควบคุมและรณรงค์เพื่อการไม่บริโภคยาสูบ" โดย สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, นิชนันท์ สุวรรณกูฏและคเณศพร เตชะเสาวภาค (2559) วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข  2(1), หน้า 127-141 (NA)

2) บทความวิจัย เรื่อง "การใช้การบำบัดทางเลือกในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง" โดย สาวิตรี สิงหาด (2559) วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 9(1),หน้า 1 – 7 (TCI 2)

3) บทความวิจัย เรื่อง "การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้า" โดย สาวิตรี สิงหาด (2559) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 18(3), หน้า 15 – 24 (TCI 1)

4) บทความวิจัย เรื่อง "การใช้ฉลากโภชนาการและภาวะโภชนาการของประชาชนในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" (2559) โดย อมรรัตน์ นธะสนธิ์, ไพลิน พิณทอง, นพวรรณ เปียซื่อ (2559) วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร 22(1), หน้า 81-92 (ACI)

5) บทความวิจัย เรื่อง "ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองในนิสิตพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา" โดย กันยา นันต๊ะแก้ว, แววดาว คำเขียว, ประกายดาว สุทธิ, อุไรวรรณ สาสังข์(2559)วารสารสภาการพยาบาล 31(2),  หน้า 69-80 (TCI 1)

6) บทความวิจัย เรื่อง "การประเมินผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ กรณี อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี" โดย สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, นิชนันท์ สุวรรณกูฏ, ยมนา ชนะนิลและภูษณิศา  มีนาเขตร. (2559) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7(2),  หน้า 105-130 (TCI 1)

7) บทความวิชาการ เรื่อง "เครื่องมือในการประเมินชุมชน". โดย คเณศพร เตชะเสาวภาค, .สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์ (2559) วารสารมูลนิธิพยาบาลสาธารณสุข 2(2), หน้า 70-81(NA)

8) บทความวิจัย เรื่อง "ผลของแรงสนับสนุนจากชุมชนต่อการเลิกบุหรี่โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี" โดย ญาสินี  ทองมี, ณิชา ว่องไว, รัชนี จูมจี (2559)วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี 5(1), หน้า 15-28 (TCI 2)

 

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการ จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่

1) บทความวิจัย เรื่อง "การใช้รูปแบบการสอบ OSCE เพื่อประเมินสมรรถนะการปฏิบัติการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" โดย เกษร  สายธนู, สงวน  ธานีสมจิตต์ ลุประสงค์, กิ่งกาญจน์ ชูเมือง(2559)  ประมวลบทความในที่ประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 1 วันที่ 29 กรกฎาคม 2559

2) บทความวิจัย เรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อการสอบ OSCE กับการรับรู้สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2558" โดย เกษร สายธนู, สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, อุไรวรรณ สาสังข์, วิศนีย์ บุญหมั่น, ยมนา ชนะนิล, สุดารักษ์ ประสาร(2559) ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ,หน้า 391-401

3) บทความวิจัย เรื่อง "ความคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อคุณภาพบริการแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" โดย สุฬดี กิตติวรเวช, สาวิตรี  สิงหาด(2559) ประมวลบทความในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 , หน้า 169-175

4) บทความวิจัย เรื่อง "ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในชุมชนกึ่งชนบท" โดย อมรรัตน์ นธะสนธิ์, สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์, ลำเทียน อุตอามาตย์, วรรณธิดา วาปี, วันเพ็ญ บรรทุปา, ศุภรัตน์ สมนึก, สิริยา ธานี, สุขภักษร พยุงวงศ์ (2559) การประชุมทางวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 วันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2559 , หน้า 176-185

5) บทความวิจัย เรื่อง "การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการดูแลรักษาสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์เขมร ในจังหวัดศรีสะเกษ " โดย อ.ดร.อรธิดา ประสาร และอาจารย์สุดารักษ์ ประสาร (2559) ประมวลบทความในการประชุม “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559, หน้า 192-198.