คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556

     ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556

           ในปีงบประมาณ 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น 680,750 บาท จำแนกเป็นแหล่งเงินสนับสนุนจากภายในจำนวน 11 โครงการเป็นเงิน 380,750 บาทและแหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอกจำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 300,000 บาท   โดยคิดเป็นร้อยละ 76.15 ของงบสนับสนุนการวิจัยที่คณะฯตั้งไว้ และยังคงเหลืองบทุนวิจัย 119,250 บาท (จากงบ 500,000 บาท) ดังรายละเอียดในตาราง

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2556

 

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณ(บาท)

1

ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สงวน  ธานี                                   อ.เกษร  สายธนู                                     ดร.สมจิตต์  ลุประสงค์

40,000

2

ผลของการบำบัดทางสังคมจิตใจต่อสภาวะซึมเศร้าในผู้หญิงที่สามีดื่มสุรา

ดร.สมจิตต์  ลุประสงค์                          ผศ.ดร.สงวน  ธานี

30,000

3

การพัฒนารูปแบบการสอนการปฏิบัติการมารดาทารกและผดุงครรภ์

อ.จารุวรรณ  ชุปวา                                   อ.ชลลดา มีทอง

30,000

4

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่

อ.สุนันทา  ครองยุทธ                               อ.ยมนา  ชนะนิล                                     อ.สมปอง พะมุลิลา

30,000

5

การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิตเพื่อรองรับการก้าวสู่ศตวรรษที่21และประชาคมอาเซียน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผศ.ดร.สุรีย์  ธรรมิกบวร

50,000

6

การสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาจิตวิทยาสำหรับพยาบาล

ผศ.ดร.สงวน  ธานี                                  ดร.สมจิตต์  ลุประสงค์                          ผศ.ดร.จินตนา  ลี้ละไกรวรรณ                     อ.เกษร  สายธนู

15,000

7

การสร้างเสริมพฤติกรรมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ วิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช 2

อ.เกษร  สายธนู                                     ผศ.ดร.สงวน  ธานี                                 ดร.สมจิตต์  ลุประสงค์                          ผศ.ดร.จินตนา  ลี้ละไกรวรรณ

15,000

8

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2556

อ.ภูษณิษา  มีนาเขตร

อ.นิชนันท์  สุวรรณกูฎ

อ.สุวภัทร  นักรู้กำพลพัฒน์

60,750

9

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้การดูแลสุขภาพทางเลือกในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

อ.สาวิตรี สิงหาด

 

30000

10

ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

อ.วิศนีย์ บุญหมั่น

อ.ปาริชาติ  บัวหลวง

อ.นาฏอนงค์  ฉลวยศรี

30,000

11

พฤติกรรมการป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอ วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา

อ.สุฬดี กิตติวรเวช

อ.สาวิตรี  สิงหาด

อ.ยมนา  ชนะนิล

อ.สมปอง พะมุลิลา

50,000

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

380,750