คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555

 

ผลงานวิจัย ปีงบประมาณ 2555

ในปีงบประมาณ 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกรวมทั้งสิ้น 355,000 บาท จำแนกเป็นแหล่งเงินสนับสนุนจากภายในจำนวน 310,000 บาทและแหล่งเงินสนับสนุนจากภายนอกจำนวน 45,000 บาท   มีโครงการวิจัยทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

ที่

ชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ

และผู้ร่วมโครงการ

งบประมาณ

1

ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อ. สุฬดี   กิตติวรเวช
ดร. รวีวรรณ   เผ่ากัณหา

 

15,000 บาท

2

กระบวนการพัฒนาความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล

ดร. รวีวรรณ   เผ่ากัณหา
ดร. สมจิตต์   ลุประสงค์
อ. สุฬดี   กิตติวรเวช
อ. สุนันทา  ครองยุทธ
อ. สมปอง พะมุลิลา

50,000 บาท

3

การจัดการเรียนการสอน (Project based) เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์พยาบาลของชุมชน: กรณีศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. นำพิชญ์   ธรรมหิเวศน์
อ. จารุวรรณ  ชุปวา
อ. นิชนันท์ สุวรรณกูฏ
อ. ภูษณิศา มีนาเขตร
อ. สุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์

25,000 บาท

4

การพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาพยาบาล         คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. นำพิชญ์  ธรรมหิเวศน์
อ.   สุวภัทร   นักรู้กำพลพัฒน์
อ.   นิชนันท์   สุวรรณกูฏ
อ.   ภูษณิศา  มีนาเขตร
อ.   เกษร     สายธนู
อ.   วิศนีย์ บุญหมั่น
อ.   ปาริชาติ บัวหลวง
อ.   สุฬดี กิตติวรเวช

60,000 บาท

5

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนทางสังคมต่อความความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน

อ.   เกษร     สายธนู
 

30,000 บาท

6

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนตำบลธาตุ

ดร. รวีวรรณ เผ่ากัณหา
อ.  สาวิตรี  สิงหาด

35,000 บาท

7

ความชุกของโรคซึมเศร้าในผู้หญิงที่มีสามีดื่มสุรา

ดร. สมจิตต์   ลุประสงค์
ดร. สุรีย์       ธรรมิกบวร

35,000 บาท

8

นวัตกรรมการบูรณาการภูมิปัญญาไทยในการส่งเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ

ดร. สุรีย์       ธรรมิกบวร
ดร. สมจิตต์   ลุประสงค์
อ. ชลลดา มีทอง

35,000 บาท

9

รูปแบบการนำนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาบูรณาการสู่งานประจำของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดร. นำพิชญ์  ธรรมหิเวศน์
อ. ภูษณิศา  มีนาเขตร
 

25,000 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

310,000 บาท