ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 7)


โพสโดย ประกายพลอย สมบูรณ์     โพสวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ,     (อ่าน 37 ครั้ง)  


 ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่ 7) ประจำปีการศึกษา 2565 รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน  ธานี  คณบดี กล่าวต้อนรับ  พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ แก่นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 82 คน ณ ห้อง NU 201  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

          โดย กิจกรรมได้จัดให้มี การบรรยายหัวข้อ การเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษร  สายธนู  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากร ,ระบบสารสนเทศการเรียนการสอน โดย นายไวพจน์ อุ่นใจ  นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากร ,การพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดย อ.เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯเป็นวิทยากร,บทบาทผู้ช่วยพยาบาลในระบบบริการสุขภาพ โดย อ.สุนันทา ครองยุทธ  รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการฯ เป็นวิทยากร,การพัฒนาบุคลิกภาพ โดย อ.จีณัฐชะญา จีปณัฐิกาญจน์  อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ เป็นวิทยากร,ทักษะการสื่อสารเพื่อการบริการสุขภาพ โดย ดร.สมจิตต์ ลุประสงค์  อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เป็นวิทยากรและ กิจกรรมพบอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ที่ปรึกษา ตามด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ โดยศิษย์ปัจจุบัน นักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 เป็นกิจกรรมสุดท้ายSearch