คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนยุทธศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2561)

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้ระดมสมองบุคลากรของคณะฯวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆอย่างครอบคลุม และได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิพากษ์ (ร่าง) ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560  และได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

เอกสารแนบ