คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แจ้งขอแก้ไขความในอัตราค่าใช้จ่ายฯ ฉบับมกราคม 2560

 แจ้งขอแก้ไขความในอัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ฉบับเดือนมกราคม 2560

 

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/80f2017071410281681.pdf