คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

     งานนโยบายและแผน ขอแจ้งเวียน คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับปรับปรุง) โดย นางสาวนฤมล  ธรรมาวิรุฬห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2559 (ฉบับปรับปรุง)