คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การติดตามผลการดำเนินงานของบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานของบัณฑิต ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้

 

1. สรุปผลสำรวจภาวะการมีงานทำบัณฑิต ปีการศึกษา 2558

2. สรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานฯ ปีการศ

3. สรุปความคิดเห็นบัณฑิตต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2558