คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การติดตามผลการดำเนินงานของบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

1. สรุปผลการติดตามภาวะการมีงานทำบัณฑิต ปีการศึกษา 2557

2. รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2557 (ผู้ใช้บัณฑิต)

3. 3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรใหม่ ปี 2557