คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หนังสือ วารสาร อภินันทนาการ ปี 2563

 

หนังสืออภินันทนาการ เดือนธันวาคม 2563

หนังสือ วารสาร อภินันทนาการ เดือนพฤศจิกายน 2563

หนังสือ วารสาร อภินันทนาการ เดือนตุลาคม 2563

หนังสือ วารสาร อภินันทนาการ เดือนกรกฎาคม 2563

 

หนังสือ วารสาร อภินันทนาการ เดือนมิถุนายน 2563

 

หนังสือ วารสาร อภินันทนาการ เดือนมีนาคม 2563

 

 

หนังสือ วารสาร อภินันทนาการ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ขอขอบคุณหนังสืออภินันทนาการจากอาจารย์จินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนาที่ได้มอบหนังสือ ให้กับห้องเสริมการเรียนรู้ (ห้องสมุด) คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 เล่ม เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนของนิสิตนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ งานห้องสมุดขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

อัพเดทเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563