คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

วารสาร

 
วารสารภาษาไทย ปี 2563
  1  วารสาร Pacific Rim International of Nursing Research ปี 24 ฉ.1  ม.ค-มี.ค 63 ปี 24 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย. 63 ปี 24 ฉ.3  ก.ค.-ก.ย. 63 ปี 24 ฉ.4  ต.ค.-ธ.ค. 63
  2  วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 38 ฉ.1  ม.ค-มี.ค 63 ปี 38 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย. 63 ปี 38 ฉ.3  ก.ค.-ก.ย. 63 ปี 38 ฉ.4  ต.ค.-ธ.ค. 63
         


สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่วารสารภาษาไทยออนไลน์ ได้ที่  https://www.ubu.ac.th/web/nulibrary   yes

 

วารรสารภาษาไทย ปี 2562
1 วารสารพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 31 ฉ.1  ม.ค-เม.ย.  62 ปี 31 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.  62 ปี 31 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค  62  
2 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปี 33 ฉ.1 ม.ค-เม.ย.  62 ปี 33 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.  62 ปี 33 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค  60  
3 วารสาร Pacific Rim International of Nursing Research ปี 23 ฉ.1  ม.ค-มี.ค  62 ปี 23 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย. 62 ปี 23 ฉ.3  ก.ค.-ก.ย. 62 ปี 23 ฉ.4  ต.ค.-ธ.ค. 62
4 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 37 ฉ.1  ม.ค-มี.ค  62 ปี 37 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย. 62 ปี 37 ฉ.3  ก.ค.-ก.ย. 62 ปี 37 ฉ.4  ต.ค.-ธ.ค. 62
5 วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 46 ฉ.1 ม.ค-มี.ค.  62 ปี 46 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย.  62 ปี 46 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย. 62 ปี 46 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.  62
         

 

 

วารรสารภาษาไทย ปี 2561
1 วารสารพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี30 ฉ.1 ม.ค-เม.ย.  61 ปี30 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.  61 ปี30 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค  61  
2 วารสารพยาบาลสาธารณสุข สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ปี 32 ฉ.1 ม.ค-เม.ย.  61 ปี 32 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.  61 ปี 32 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค  61  
3 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปี 32 ฉ.1 ม.ค-เม.ย.  61 ปี 32 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.  61 ปี 32 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค  61  
4 วารสาร Pacific Rim International of Nursing Research ปี 22 ฉ.1  ม.ค-มี.ค  61 ปี 22 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย. 61 ปี 22 ฉ.3  ก.ค.-ก.ย. 61 ปี 22 ฉ.4  ต.ค.-ธ.ค. 61
5 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 36 ฉ.1  ม.ค-มี.ค  61 ปี 36 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย. 61 ปี 36 ฉ.3  ก.ค.-ก.ย. 61 ปี 36 ฉ.4  ต.ค.-ธ.ค. 61
6 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวทยาลัยบูรพา ปี 26 ฉ.1  ม.ค-มี.ค  61 ปี 26 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย. 61 ปี 26 ฉ.3  ก.ค.-ก.ย. 61 ปี 26 ฉ.4  ต.ค.-ธ.ค. 60
7 วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 45 ฉ.1 ม.ค-มี.ค.  61 ปี 45 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย.  61 ปี 45 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย. 61 ปี 45 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.  61
         


 

 

วารรสารภาษาไทย ปี 2560
1 วารสารพยาบาลศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 29 ฉ.1 ม.ค-เม.ย.  60 ปี 29 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.  60 ปี 29 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค  60  
2 วารสารพยาบาลสาธารณสุข สมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทย ปี 31 ฉ.1 ม.ค-เม.ย.  60 ปี 31 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.  60 ปี 31 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค  60  
3 วารสารพยาบาล สภาการพยาบาล ปี 32 ฉ.1 ม.ค-มี.ค.   60 ปี 32 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย.  60 ปี 32 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย. 60 ปี 32 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.  60
4 วารสารพยาบาล สงครานครินทร์ ปี 37 ฉ.1 ม.ค-มี.ค.   60 ปี 37 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย.  60 ปี 37 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย. 60 ปี 37 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.  60
5 วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ปี 31 ฉ.1 ม.ค-เม.ย.  60 ปี 31 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.  60 ปี 31 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค  60  
6 วารสาร Pacific Rim International of Nursing Research ปี 21 ฉ.1  ม.ค-มี.ค  60 ปี 21 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย. 60 ปี 21 ฉ.3  ก.ค.-ก.ย. 60 ปี 21 ฉ.4  ต.ค.-ธ.ค. 60
7 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 35 ฉ.1  ม.ค-มี.ค  60 ปี 35 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย. 60 ปี 35 ฉ.3  ก.ค.-ก.ย. 60 ปี 35 ฉ.4  ต.ค.-ธ.ค. 60
8 วารสารรามาธิบดีพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 23 ฉ.1 ม.ค-เม.ย.  60 ปี 23 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.  60 ปี 23 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค  60  
9 วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวทยาลัยบูรพา ปี 25 ฉ.1  ม.ค-มี.ค 60 ปี 25 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย. 60 ปี 25 ฉ.3  ก.ค.-ก.ย. 60 ปี 25 ฉ.4  ต.ค.-ธ.ค. 60
10 วารสารพยาบาลศาสตรกระทรวงสาธารณสุข ปี 27 ฉ.1 ม.ค-เม.ย.  60 ปี 27 ฉ.2 พ.ค.-ส.ค.  60 ปี 27 ฉ.3 ก.ย.-ธ.ค  60  
11 วารสารพยาบาลสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 44 ฉ.1 ม.ค-มี.ค.   60 ปี 44 ฉ.2  เม.ย.-มิ.ย.  60 ปี 44 ฉ.3 ก.ค.-ก.ย. 60 ปี 44 ฉ.4 ต.ค.-ธ.ค.  60