คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระเบียบการยืม – คืนและอัตราค่าปรับ

ผู้มีสิทธิใช้ห้องเสริมการเรียนรู้

          *ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตลอดจนลูกจ้างของคณะพยาบาลศาสตร์

          *นักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          *บุคคลภายนอก ที่ต้องการใช้ห้องสมุด อาทิเช่น  ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นของคณะพยาบาลศาสตร์  

 

สิทธิในการยืมสารสนเทศ

     บุคคลภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           *หนังสือ ตำรา วารสาร หนังสือทั่วไป เอกสาร วิทยานิพนธ์ นวนิยาย เรื่องสั้น หนังสือธรรมมะ

           *โสตทัศนวัสดุ

     บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           *ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น ต้องมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าหรือประธานหลักสูตร

 

 1. แสดงบัตรนักศึกษาทุกครั้งที่ยืม
 2. ผู้ที่ต้องการยืมหนังสือต้องมายืมด้วยตนเอง ห้าม นำบัตรผู้อื่นมายืมหนังสือ
 3. จำนวนหนังสือที่สามารถยืมได้ แสดงดังตารางต่อไปนี้

 

ประเภทผู้ยืม

ประเภททรัพยากร

จำนวนหนังสือ

ที่ยืมได้ / คน

ระยะเวลาในการยืม

อัตราค่าปรับ

บาท/ เล่ม/ วัน

หมายเหตุ

1.นักศึกษาระดับปริญญาตรี

1. หนังสือทั่วไป

5 เล่ม

7 วัน

5 บาท

 

 

2. วารสาร

3 ฉบับ

3 วัน

5 บาท

 

 

3. สื่อ

5 รายการ

7 วัน

5 บาท

 

 

4.หนังสือ / วารสารอภินันทนาการ

5 เล่ม

7 วัน

5 บาท

 

 

 

 

 

 

 

2.อาจารย์ บุคลากร

ภายในคณะพยาบาลศาสตร์

1. หนังสือทั่วไป

7 เล่ม

15 วัน

5 บาท

 

 

2. วารสาร

5 ฉบับ

3 วัน

5 บาท

 

 

3. สื่อ

5 รายการ

7 วัน

5 บาท

 

 

4.หนังสือ / วารสารอภินันทนาการ

7 เล่ม

15 วัน

5 บาท

 


*อ้างอิงจากระเบียบสำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯและกำลังดำเนินร่างประกาศว่าด้วยการใช้ห้องสมุด และค่าปรับ

 

 1. หนังสือชื่อเรื่องเดียวกัน สามารถยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม เท่านั้น
 2. หากหนังสือหาย และหรือชำรุดจนใช้การไม่ได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่บริการยืม-คืน และต้องซื้อหนังสือเล่มที่เหมือนเดิมมาชดใช้ หรือถ้าหากซื้อหนังสือที่เหมือนหนังสือเล่มเดิมมาไม่ได้ ก็ต้องซื้อหนังสือเล่มใหม่มาชดใช้ ภายใน 15 วัน หรือชดใช้เป็นเงิน 2 เท่าของราคาหนังสือ
 3. หนังสือที่เกินกำหนดส่ง ต้องเสียค่าปรับเล่มละ 5บาท ต่อวันยกเว้นวันนักขัตฤกษ์
 4. กรณีที่เป็นภาคเรียนสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวมาเช็คหนังสือค้างส่งกับห้องสมุด

 

การยืมต่อ :  สามารถยืมติดต่อได้ 2 ครั้ง ผ่านเคาน์เตอร์บริการยืม – คืน เท่านั้น

*เงื่อนไขการยืมต่อ

 1. นักศึกษาให้ใช้บัตรนักศึกษาเท่านั้น
 2. อาจารย์และพนักงาน ใช้รหัสตามบัตรสมาชิกห้องสมุด
 3. ไม่สามารถยืมต่อได้ ติดต่อกันสองครั้ง และรายการนั้นต้องไม่เกินกำหนดส่ง
 4. จะสามารถยืมต่อได้อีกครั้ง จะต้องนำหนังสือมาคืนที่ห้องสมุดก่อน

 

การส่งหนังสือ: ส่งได้ที่เคาน์เตอร์บริการยืม – คืน เท่านั้น

หมายเหตุ  สงวนสิทธิ์ที่จะเรียกคืนทรัพยากร ก่อนครบกำหนดระยะเวลาที่ให้ยืมในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน

 

กรณีการปรับแจ้งหนังสือหาย

 1. กรณีทราบราคา        ปรับเป็นเงินจำนวน 2 เท่าของราคาสิ่งพิมพ์ หรือนำสิ่งพิมพ์ และนำมาชดใช้คืนภายใน  15 วัน
 2. กรณีไม่ทราบราคา    หนังสือภาษาไทย       ปรับเล่มละ  400  บาท

                                             หนังสือภาษาอังกฤษ   ปรับเล่มละ  800  บาท

                                              สื่อ ซีดี                      ปรับเรื่องละ 350  บาท

            กรณีชำระค่าปรับ (ถ้ามี)  

            หมายเหตุ การนับจำนวน เพื่อคำนวณค่าปรับให้เริ่มนับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดส่ง ถ้าวันกำหนดส่งตรงกับวันหยุดราชการให้เริ่มนับวันที่เปิดทำการวันแรก

            กรณีหนังสือชำรุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด แต่การตัดสินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการห้องสมุด

 

การจองหนังสือ

 1. สมาชิกต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 เพื่อกรอกแบบฟอร์มขอจองทรัพยากรที่ต้องการ
 2. สมาชิกสามารถจองทรัพยากรได้ครั้งละ 3 วัน หากครบกำหนดแล้ว สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับทรัพยากรที่จอง ทางห้องสมุดถือว่าการจองทรัพยากรนั้น ๆ สิ้นสุดลง