คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (สามารถดาวโหลดได้ที่นี้)

 

แนวทางปฏิบัติของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

สำหรับอาจารย์        

1. อาจารย์เจ้าของรายวิชาที่ต้องการขอใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล

          1.1 กรณี  มีการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล ทั้งเทอม อาจารย์จะต้องส่งตารางการเรียนการสอน รายวิชาที่มีการใช้ห้องปฏิบัติการ หรือ ส่งแบบสำรวจความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ในแต่ละหัวข้อ

          1.2 กรณี  มีการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาลนอกตารางการใช้ห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้เขียนแบบฟอร์มขอใช้ห้องปฏิบัติการ ก่อนการใช้ห้อง 7วันทำการ

2. อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาที่รับผิดชอบให้นักศึกษาทำความสะอาด ตรวจความเรียบร้อย และนับจำนวนอุปกรณ์ หลังจากหมดชั่วโมงปฏิบัติทุกครั้ง และก่อนนำอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาลทุกครั้ง

3. หากมีนักศึกษาทำอุปกรณ์ชารุดหรือเสียหาย ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

 

สำหรับนักศึกษา

1. แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่คณะกำหนดทุกครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ

                   1.1 หญิง แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่คณะ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝึกปฏิบัติ) ติดป้ายชื่อทุกครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ ผมรวบให้เรียบร้อย สวมเน็ทติดผม

                   1.2 ชาย แต่งเครื่องแบบนักศึกษาหรือเครื่องแบบที่คณะ (ขึ้นกับ Lab ที่ฝึกปฏิบัติ) ติดป้ายชื่อทุกครั้งที่จะเข้าฝึกปฏิบัติการ

2. เก็บกระเป๋าและสิ่งของไว้ในที่ที่จัดไว้ให้ ยกเว้น ของมีค่า

3. เปลี่ยนรองเท้าก่อนเข้าห้องปฏิบัติการ และจัดวางในชั้นให้เป็นระเบียบทุกครั้ง

4. ข้อห้าม

                   4.1ห้ามนาอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามาในห้องปฏิบัติการพยาบาล

                   4.2ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น

                   4.3ห้ามขีดเขียนข้อความใดๆ ลงในตัวหุ่น ตู้ ฉาก หรืออุปกรณ์อื่นๆ

5. ตรวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ก่อนและหลังการใช้เสมอ หากพบว่ามีการชำรุดหรือเสียหายให้รีบรายงานต่ออาจารย์เจ้าของวิชา หรืออาจารย์ประจำกลุ่ม หรือเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาลทันที

6. ไม่หยิบของหรืออุปกรณ์อื่นใดในห้องปฏิบัติการพยาบาลออกไปจากห้อง โดยไม่ได้รับอนุญาตเด็ดขาด

7. เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการแล้วให้นำอุปกรณ์ไปล้าง ทำความสะอาด หรือตรวจสอบความเรียบร้อย     รวมทั้งนับจำนวนทุกครั้งก่อนนำอุปกรณ์ส่งคืนที่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพยาบาล

8. ปิดแอร์ ไฟ หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกปฏิบัติการทุกครั้ง

9. ก่อนออกจากห้องปฏิบัติการพยาบาล ให้เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการพยาบาลตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ และสภาพแวดล้อมก่อนทุกครั้ง

 

 

 

 

อัพเดทโดยนางสาวณิรัฒฏาภรณ์ พันธ์ภักดิ์  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล