คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่ายเตรียมผู้ช่วยพยาบาล

 "ค่ายเตรียมผู้ช่วยพยาบาล" 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาวันที่ 30 สิงหาคม 2561- 2 กันยายน 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

>> หน่วยที่ 5 การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคล (การฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแลบุคคลในห้องปฏิบัติการ)

โดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4และตัวแทนสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์ ให้ความรู้และลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล โดยการจำลองสถานการณ์ ประกอบด้วย

ฐานที่ 1 การอาบน้ำเด็ก

ฐานที่ 2 การวัดสัญญาณชีพ

ฐานที่ 3 การเช็ดตัวลดไข้

ฐานที่ 4 การทำแผล

ฐานที่ 5 การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ

ฐานที่ 6 การช่วยฟื้นคืนชีพ