คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ครุภัณฑ์แต่ละสาขาวิชา

ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลได้แบ่งครุภัณฑ์ตามสาขาวิชาการพยาบาล  ดังนี้

 

ทะเบียนครุภัณฑ์พร้อมรูปภาพประกอบ  สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 

>>>> สาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น (ไฟล์ PDF)

 

ทะเบียนครุภัณฑ์พร้อมรูปภาพประกอบ  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

>>>> สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (ไฟล์ PDF)

 

ทะเบียนครุภัณฑ์พร้อมรูปภาพประกอบ  สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

>>>> สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ (ไฟล์ PDF)

 

 

 

 

อัพเดทล่าสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 

โดยนางสาวปิยะนุช บุญไพโรจน์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล