คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการบริหารห้องปฏิบัติการพยาบาล

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนธานี
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

 

นางสาวเกษร  สายธนู
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 

นางยมนา ชนะนิล
ประธานกรรมการฯ

 

    นางสาวอุไรวรรณ    สาสังข์               นางสาวเพ็ญพักตร์  ไชยสงเมือง         นางสาวณัฐนันท์   คำพิริยะพงศ์  
รองประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

 
     นางสาวณิชา  ว่องไว           นางสาวธมกร   เธียรภูริเดช       ดร.สมปอง   พะมุลิลา     
กรรมการ กรรมการ กรรมการ

 

                        
   ดร.สมจิตต์     ลุประสงค์                นางนิชนันท์   สุวรรณกูฏ            นางสุฬดี   กิตติวรเวช       
กรรมการ  กรรมการ กรรมการ


 

       นายไวพจน์   อุ่นใจ            นางสาวธิดารัตน์   โพธิ์ศรี     
เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

ปรับปรุงข้อมูล วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564