คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ประกาศ 5 กพ 64)


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 , 11:26:43     (อ่าน 135 ครั้ง)  


          ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากร สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ที่ประพฤติตนเหมาะสม มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัย และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นบุคลากรดีเด่นของคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากร นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากร ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
 
          1. ประเภทวิชาการ 
                    นางสาวอมรรัตน์ นธะสนธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
          2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภททั่วไป 
                    ไม่มีผู้ประสงค์ส่งประวัติและผลงาน
 
 
          ประกาศ ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2564 
 


ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1