คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศ กำหนดการ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เพื่อเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 15 มกราคม 2564 , 11:31:48     (อ่าน 153 ครั้ง)  


เรียน ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เพื่อเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ 

        ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ เรื่อง กำหนดการ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ระยะเวลาการรับสมัคร วันเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ โดยให้ปิดรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจำ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563-11 มกราคม 2564 นั้น

         บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาการรับสมัครดังกล่าวข้างต้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

         การเลือกตั้งตามกำหนดการ โดย ให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง รับบัตรเลือกตั้งและหย่อนบัตรด้วยตนเอง เพื่อออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ จำนวนคณะละ 1 คน  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. (โดยรับและหย่อนกับ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา หรือ นางสาวนฤมล ทองงาม อนุกรรมการฯ ณ ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 3) 

           กรณี  ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่ระหว่างลาศึกษา หรือเดินทางไปราชการ หรือลา ในวันเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) maliwan.j@ubu.ac.th (ตามที่กำหนดในข้อ 7.3 ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ เรื่อง กำหนดการ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563)  ให้ได้รับในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น.

           ทั้งนี้ การเลือกตั้งล่วงหน้า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถเลือกตั้งได้ตามวัน เวลาที่กำหนด ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐานรับรองอย่างเป็นทางการ แล้วรับบัตรลงคะแนนและหย่อนบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าด้วยตนเอง ในวันที่ 19-20 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (โดยรับและหย่อนกับ นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา หรือ นางสาวนฤมล ทองงาม อนุกรรมการฯ ณ ห้องสำนักงานเลขานุการ ชั้น 3) 

           การนี้ ได้ดำเนินการแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ เรื่อง กำหนดการ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ฉบับลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563 

2. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง เพื่อเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ ฉบับลงวันที่ 12 มกราคม 2564

3. ใบสมัครของผู้รับเลือกตั้ง คือ ผศ.อมรรัตน์ นธะสนธิ์

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามกำหนดการ

นางมะลิวัลย์ เผิ่งจันดา

อนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ

15 มกราคม 2564

 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3