คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักอาศัย คณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 4


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 , 08:51:38     (อ่าน 160 ครั้ง)  


          ตามที่ งานบุคคลได้ดำเนินการประขาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร ประเภทสายวิชาการ เพื่อรับการจัดสรรที่พักอาศัย คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งที่ 4) ซึ่งในอาคารชุดที่พักอาศัย หลังที่ ๖ปัจจุบันมีห้องว่างประเภทบุคลากรโสด จำนวน ๑ ห้อง คือ ห้อง 310 ความละเอียดทราบแล้วนั้น

          บัดนี้ ในการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่พักอาศัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอรับการจัดสรรที่พักอาศัยดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักอาศัย คณะพยาบาลศาสตร์ครั้งที่ 4 ดังนี้

  1. รายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรที่พักอาศัย คณะพยาบาลศาสตร์ครั้งที่ 4

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล

ผลการพิจารณาจัดสรรฯ

หมายเหตุ

1

นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง

ลำดับ 1

 

2

นางอังศวีร์ จันทะโคตร

ลำดับ 2

จะได้รับการจัดสรรฯ

เมื่อมีห้องว่างในคราวถัดไป


 

         2. วัน เวลา การรายงานตัวเข้าพักอาศัย

                   ให้ผู้ได้รับจัดสรรที่พักลำดับที่ 1 รายงานตัวเข้าพักอาศัยภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561(ในวันและเวลาราชการ)ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานเลขานุการ คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3และเข้าพักในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

 

---------------------

มะลิวัลย์ จันทวรีย์

21 พ.ย.61ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2