คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย นางสาวมะลิวัลย์ จันทวีย์     โพสวันที่ 4 กันยายน 2560 , 12:30:18     (อ่าน 1,740 ครั้ง)  


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์

สังกัด คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                    ตามประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดกลุ่มวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ความละเอียดทราบแล้วนั้น

                    บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ดำเนินการปิดรับสมัคร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ทั้งนี้       จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ดังนี้

1.      รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

เลขประจำตัว

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

นางสาวณริดา รัตนอัมพา

 

2

นางสาวณัฐนันท์ คำพิริยะพงศ์

 

3

นางอนงค์นาฎ แพงสุพัด

 

 

2 วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก สอบในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

3. วิธีการสอบคัดเลือก

             3.1 ทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบสอน) ให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบันทึกข้อมูลที่จะทดสอบสอนลงในแผ่น  CDหรือ Handy Driveพร้อมแผนการสอน       จำนวน ๑ ชุด และทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 100 คะแนน ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อพะยอม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             3.2 ทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน100 คะแนน ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ดังนี้

                   3.2.1 ตั้งแต่เวลา 13.00-14.45 น. ณ ห้องเรียน NU203ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                   3.2.2 ตั้งแต่เวลา 14.45 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ด้านภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุม       ช่อพะยอม ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการรวมคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ใช้เวลาสอบสัมภาษณ์ท่านละ 15 นาที โดยประมาณ)

4. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้อง

4.1 เป็นผู้ได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบสอน) และสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐    

4.2 เป็นผู้ได้คะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ประกาศ ณ วันที่  1 กันยายน พ.ศ. 2560

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สงวน ธานี)

      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1