คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2560-2564

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี พ.ศ. 2560-2564 

ผ่านมติรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 7/2561 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561

http://www.ubu.ac.th/web/files_up/82f2018060610421683.pdf