คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กรรมการบริหารหลักสูตร

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 31/2560

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 139/2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 104/2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 35/2558 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 22/2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 7/2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 28/2557

เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 61/2555