คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการทำนุบำรุงฯ ปีงบประมาณ 2563

 

ลำดับ
โครงการ
สถานะโครงการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1
ดำเนินการแล้วเสร็จ
   27,200.00
น.ส.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์
น.ส.ณัฐสุดา คติชอบ
2
ดำเนินการแล้วเสร็จ
35,300.00
น.ส.มะลิวัลย์ เผิ่งจันดา 
3
ดำเนินการแล้วเสร็จ
13,000.00
นางอังศวีร์  จันทะโคตร
4
กิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย "วันสงกรานต์" 
ยกเลิกกิจกรรม (เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19)
8,000.00
น.ส.เพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง
น.ส.ณัฐสุดา คติชอบ
น.ส.มะลิวัลย์  เผิ่งจันดา
5
ดำเนินการแล้วเสร็จ
100,000.00
ผศ. สาวิตรี  สิงหาด
  รวม 183,500.00