คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการทำนุบำรุงฯ ปีงบประมาณ 2562

 

ลำดับ
โครงการ
สถานะโครงการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1
ดำเนินการแล้วเสร็จ
   29,300.00
นางสาวเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง
2
ดำเนินการแล้วเสร็จ
   51,640.00
นางสาวอุไรวรรณ สาสังข์
3
ดำเนินการแล้วเสร็จ
   8,950.00
นางสาวอังศวีร์ จันทะโคตร
4
ดำเนินการแล้วเสร็จ
6,000.00
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์
5
ดำเนินการแล้วเสร็จ
21,600.00
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู
 
รวม
117,490.00