คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการทำนุบำรุงฯ ปีงบประมาณ 2561

 
ลำดับ
โครงการ
สถานะโครงการ
งบปรมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1
โครงการวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์
ดำเนินการแล้วเสร็จ
   25,000.00
นางวนิดา บุญพราหมณ์ และคณะกรรมการทำนุ
2
โครงการพิธีมอบหมวกพยาบาล
ดำเนินการแล้วเสร็จ
   48,000.00
นางสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ
3
โครงการวันพยาบาลสากล (จิตอาสา)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
   3,000.00
นางสาวสุดารักษ์ ประสาร
4
โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ (จิตอาสา)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
12,500.00
คณะกรรมการทำนุ
5
โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ 6
ดำเนินการแล้วเสร็จ
100,000.00
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี สิงหาด
6 โครงการประเพณี บุญเดือนเจ็ด บุญซำฮะ ปีที่ 6 ดำเนินการแล้วเสร็จ 55,000.00 นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์
7 โครงการทำนุบำรุงและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการปฏิบัติต่อผู้สูงวัยชุมชนชนบทอุบลราชธานี ดำเนินการแล้วเสร็จ 100,000.00 ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร
8 โครงการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ดำเนินการแล้วเสร็จ 30,000.00 นางยมนา ชนะนิล
 
รวม
373,500.00