คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการทำนุบำรุงฯ ปีงบประมาณ 2560

 
ลำดับ
โครงการ
สถานะโครงการ
งบปรมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1
ดำเนินแล้วเสร็จ
   50,000.00
นางสาวสาวิตรี สิงหาด
2
อยู่ระหว่างสรุปข้อมูล
   40,000.00
นางยมนา ชนะนิล
3
ดำเนินการแล้วเสร็จ
   55,000.00
นางสาวสุวภัทร นักรู้ก้าพลพัฒน์
4
ดำเนินการแล้วเสร็จ
18,800.00
สำนักงานเลขานุการ
5
ดำเนินการแล้วเสร็จ
80,100.00
นางกิ่งกาญจน์  ชูเมือง
6
กิจกรรมวันพยาบาลสากล (จิตอาสา)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
2,100.00
นางสาวสุดารักษ์ ประสาร
7
กิจกรรมบำรุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่ 5
ดำเนินการแล้วเสร็จ
61,400.00
นางสาวเกษร  สายธนู
8
กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ (จิตอาสา)
ยกเลิกกิจกรรม
11,000.00
นางสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ
 
รวม
 318,400.00