คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการทำนุบำรุงฯ ปีงบประมาณ 2559

ลำดับ โครงการ สถานะโครงการ งบปรมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ 4 สิ้นสุดโครงการ    51,000.00 นางสาวสาวิตรี สิงหาด
2 บำรุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่ 4 สิ้นสุดโครงการ   50,000.00 นางสาวเกษร สายธนู
3 ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ปีที่ 4 สิ้นสุดโครงการ    55,000.00 นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ
4 วันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ดำเนินการแล้วสร็จ 29,000.00 สำนักงานเลขานุการ
5

กิจกรรมมอบหมวก

วันพยาบาลแห่งชาติ

ดำเนินการแล้วเสร็จ 72,600.00 นางสาวสุนันทา  ครองยุทธ
6 กิจกรรมวันพยาบาลสากล ดำเนินการแล้วเสร็จ 10,000.00 คณะกรรมการงานทำนุฯ
7 กิจกรรม 5 ส. ดำเนินการแล้วเสร็จ 5,000.00 นางสาวสุดารักษ์ ประสาร
8 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้งบประมาณ นางสาวสุดารักษ์  ประสาร
  รวม  272,600.00