คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการทำนุบำรุงฯ ปีงบประมาณ 2558

ลำดับ โครงการ สถานะโครงการ งบปรมาณ ผ้รับผิดชอบโครงการ
1 สืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสูงอายุ ครั้งที่ 3 สิ้นสุดโครงการ    50,000.00 นางสาวสาวิตรี สิงหาด
2 บำรุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั้งที่ 3 สิ้นสุดโครงการ    40,000.00 นางสาวเกษร สายธนู
3 ประเพณีบุญเดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ปีที่ 3 สิ้นสุดโครงการ    55,000.00 นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ
  รวม  145,000.00