คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์

คณะกรรมการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร์ 

           ๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวน        ธานี                     ที่ปรึกษา
           ๒. นางสาวสุนันทา                           ครองยุทธ             ประธานกรรมการ
           ๓. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา                              กรรมการ
           ๔. นางอรทัย                                   บุญชูวงค์              กรรมการ
           ๕. นางสาวสิริทรัพย์                         สีหะวงษ์               กรรมการ
           ๖. นางสาวสุมิศา                              กุมลา                   กรรมการ
           ๗. นางสาวกานต์ตริน                       ศรีสุวรรณ              กรรมการ
           ๘. นางอังศวีร์                                 จันทะโคตร            กรรมการและเลขานุการ
           ๙. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ผู้ประสานงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 
                                                                                            ผู้ช่วยเลขานุการ
       
           โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้
                    ๑. ร่วมกำหนดนโยบายและแผนปฏิบัติงานด้านบริหารงานทำนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                    ๒. ดำเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับงานบริหารงานทำนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
                    ๓. ประชุม กำกับ ดูแล ติดตาม งานด้านบริหารงานทำนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามแผน
                    ๔. ประสานการดำเนินงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                    ๕. พิจารณาข้อเสนอโครงการและนำเสนอผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการประจำ
                    ๖. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำ
                    ๗. จัดทำข้อมูลประกันคุณภาพในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง