คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

       คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก่อตั้งและดำเนินการผลิตบัณฑิตพยาบาลออกไปรับใช้สังคมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552    และมีศิษย์เก่ารุ่นที่ ๑ ได้สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2556 จำนวน 55 คน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล ในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อให้เครือข่ายศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งเสริมความก้าวหน้า สร้างชื่อเสียงให้กับคณะพยาบาลศาสตร์ จึงริเริ่มดำเนินโครงการจัดตั้งเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยที่เครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ จะเป็นศูนย์กลางศิษย์เก่าที่จบการศึกษาแล้วได้มาพบปะและ เปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันพร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสมอง แรงกาย แรงใจในการสร้างสรรค์คณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป รวมไปถึงการแจ้งข่าวสารให้นักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้องได้รับทราบ เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    ดังนั้นการจัดตั้งเครือข่ายสัมพันธ์ศิษย์เก่า  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงเป็นองค์กรสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของศิษย์เก่า คือกิจกรรมที่เกิดจากการรวมตัวของศิษย์เก่าที่มีแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้อง หรือคล้ายคลึงกัน มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีนโยบายและวัตถุประสงค์ที่แน่นอน ซึ่งไม่ขัดต่อนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการรวมตัวของศิษย์เก่า ที่เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้ทำกิจกรรม ตามความถนัดและความสนใจ นอกจากนี้กิจกรรมยังเป็นประโยชน์ต่อคณะพยาบาลศาสตร์ทางด้านชื่อเสียง และตัวศิษย์เก่าเอง ในการเสริมสร้างความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์จากการได้ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นต่อไป

วัตถุประสงค์ :       

  1. เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

 3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของศิษย์เก่าและคณะพยาบาลศาสตร์ในการสนับสนุน

    กิจกรรมต่างๆของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้เจริญก้าวหน้าและการดำเนินกิจการอันเกิดประโยชน์ต่อสังคม