ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การประชุมวิชาการ เรื่อง "Update nursing care in chronic illness 2019"


โพสโดย สุนันทา ครองยุทธ     โพสวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ,     (อ่าน 800 ครั้ง)  


การประชุมวิชาการ เรื่อง "Update nursing care in chronic illness 2019"
ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 
ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา โฮเทล แอนด์ กอล์ฟ อุบลราชธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - จนถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562

ค่าลงทะเบียน :

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2562 2,000 บาท
ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน - 13 สิงหาคม 2562 2,500 บาท
 
ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ 
โดยส่งใบลงทะเบียนพร้อมหลักฐานการชำระเงิน มายังคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190  วงเล็บมุมซอง :สมัครลงทะเบียนการประชุมวิชาการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
 
หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://bit.ly/2GDo1Zg
 
22 สิงหาคม 2562
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.15 น. เปิดการประชุม ผศ. ดร.สงวน ธานี (คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี)
09.15 – 10.15 น. Health policy in patients with chronic illness. รศ.ดร.วรรณภา ศรีธัญรัตน์ (ผู้เชี่ยวชาญการพยาบาลผู้สูงอายุ)
10.15 – 10.30 น. อาหารว่าง
10.30 – 12.00 น. Concept of nursing care in patients with chronic illness. รศ.สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
(คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  ขอนแก่น)
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. Nursing care update in patient with end stage renal disease. รศ.สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ
14.30 – 14.45 น. อาหารว่าง
14.45 – 16.15 น. Update on Diabetes Mellitus management : APNs’ role. พว.รัตนาภรณ์ จีระวัฒนะ
(ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง อายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ : โรคเบาหวาน รพ.รามาธิบดี)

23 สิงหาคม 2562

08.30 – 09.30 น. Cholangiocarcinoma: What’s update for nurses ? ดร.สมปอง พะมุลิลา (คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี)
09.30 – 10.30 น. Update on breast cancer: Nurses’ role. ผศ.อมรรัตน์ นธะสนธิ์ (คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลราชธานี)
10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. Nutrition support in cancer patients. ดร.อนุชตรา วรรณเสวก (โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี)
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 – 14.15 น. Stroke: Current situation and nursing management. รศ. ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล
(ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราชและคณะกรรมการดำเนินงาน
ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
14.15 – 14.30 น. อาหารว่าง
14.30 – 16.00 น. Promoting successful discharge planning. รศ.ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล
16.00 น. ปิดการประชุม