คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบริการวิชาการปี 2557

โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุน เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2557

ลำดับ โครงการ สถานะโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1

โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีที่ 3

สิ้นสุดโครงการ  500,000

ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา

และคณะ

  รวม   500,000