คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบริการวิชาการปี 2556

งานบริการวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์


           ในปีงบประมาณ 2556 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ เป็นเงินจำนวน 475,530 บาท

 

โครงการบริการวิชาการที่ได้รับการสนับสนุน เงินงบประมาณแผนดิน ประจำปีงบประมาณ 2556

ลำดับ โครงการ สถานะโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1

โครงการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วม 

(โครงการตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่)

สิ้นสุดโครงการ 77,680

ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา

และคณะ

2

โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง)

สิ้นสุดโครงการ  397,850

ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา

และคณะ

  รวม   475,530