คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบริการวิชาการปี 2555

 ด้านการบริการวิชาการ


         

          คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ให้บริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 2 โครงการ ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ โครงการ สถานะโครงการ งบปรมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1

โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง)

สิ้นสุดโครงการ 335,200 ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
2

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ตำบลรุง อ.กันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

สิ้นสุดโครงการ   200,000 ดร.รวีวรรณ เผ่ากัณหา
  รวม   535,200