คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ
โครงการ
สถานะโครงการ
งบปรมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
  71,200.00
นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร
2
โครงการส่งเสริมสุขภาพชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม
ดำเนินการแล้วเสร็จ
  35,200.00
นางสาวสิริทรัพย์ สีหะวงษ์
3
โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีที่ 7
ดำเนินการแล้วเสร็จ
108,300.00
นางสาวยมนา ชนะนิล
4
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ดำเนินการแล้วเสร็จ
  16,600.00
นางสาวสุพัตรา เกียรติเจริญศิริ
5
โครงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางใจในชุมชน
ดำเนินการแล้วเสร็จ
  108,200.00
นางสาวเกษร สายธนู
6
โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จ 81,100.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาวิตรี สิงหาด
7 ดำเนินการแล้วเสร็จ
  500,000.00
นางสาวณิชา ว่องไว
8
โครงการการให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ดำเนินการแล้วเสร็จ 61,600.00 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา
10 โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง  
   100,000.00
นางสาวสุนันทา ครองยุทธ
 
รวม
1,082,100.00