คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

 
ลำดับ
โครงการ
สถานะโครงการ
งบปรมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
1
โครงการมหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 3 (สุขภาพดี 4.0)
ดำเนินการแล้วเสร็จ
  100,000.00
นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร
2
โครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ดำเนินการแล้วเสร็จ
   73,500.00
นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร
3
โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีที่ 6
ดำเนินการแล้วเสร็จ
  150,000.00
นางยมนา ชนะนิล
4
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ปีที่ 5
ดำเนินการแล้วเสร็จ
  85,000.00
นางสาวเดือนเพ็ญ บุญมาชู
5
 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน ปีที่ 2
ดำเนินการแล้วเสร็จ
   65,000.00
นางสาวเกษร สายธนู
6  โครงการโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุ ดำเนินการแล้วเสร็จ  130,000.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาวิตรี สิงหาด
7  โครงการการให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธุ์และการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ดำเนินการแล้วเสร็จ  77,000.00 นางสาวจารุวรรณ ชุปวา
8  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการแล้วเสร็จ 100,000.00 นางสาวณิชา ว่องไว
 
รวม
  780,500.00