คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560

 

ลำดับ โครงการ สถานะโครงการ งบปรมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ดำเนินการแล้วเสร็จ   300,000.00 นางสาวสาวิตรี สิงหาด
2 มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ปีที่ 2 (สร้างเสริมสุขภาพดีวิถีไทย) ดำเนินการแล้วเสร็จ   100,000.00 นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร
3 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ปีที่ 4 ดำเนินการแล้วเสร็จ    45,000.00 นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน สรุปเล่มรายงาน    60,000.00 นางสาวเกษร สายธนู
5 โครงการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีที่ 5 ดำเนินการแล้วเสร็จ   150,000.00 นางยมนา ชนะนิล
6 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สรุปเล่มรายงาน   100,000.00 ผศ.ดร. สุรีย์  ธรรมิกบวร
7 โครงการใกล้ชิดใจวัยสูงอายุ สรุปเล่มรายงาน    80,000.00 นางสาวเกษร สายธนู
  รวม   835,000.00