คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2559

ลำดับ โครงการ สถานะโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการลูกฮักลูกแพง) ปีที่ 4 สิ้นสุดโครงการ   119,000.00 นางยมนา ชนะนิล
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยก่อนเรียน  สิ้นสุดโครงการ    34,000.00 นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น
3 โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง ปีที่ 2 สิ้นสุดโครงการ   200,000.00 นางสาวภูษณิศา มีนาเขตร
4 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ้นสุดโครงการ   159,800.00 นางสาวสาวิตรี สิงหาด
5 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว สิ้นสุดโครงการ    31,600.00 นางสาวเกษร สายธนู
  รวม   539,400.00