คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558

ลำดับ โครงการ สถานะโครงการ งบปรมาณ ผู้รับผิดชอบโครงการ
1 การจัดการความรู้ด้านสุขภาพผู้สูงอายุ : มหกรรมสุขภาพผู้สูงอายุไทยก้าวไกลสู่อาเซียน สิ้นสุดโครงการ   353,100.00 ผศ.ดร. สงวน ธานี
2 โครงการพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้านเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรัง สิ้นสุดโครงการ   278,280.00 นางนิชนันท์ สุวรรณกูฏ
3 โครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเวชโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน สิ้นสุดโครงการ    60,400.00 นางสาวเกษร สายธนู
4 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน สิ้นสุดโครงการ  34,000.00 นางสาววิศนีย์ บุญหมั่น
  รวม   691,780.00