การจัดการความรู้
การจัดการความรู้ 29 เรื่อง จากทั้งหมด 29 เรื่อง  
ค้นหา  
EP1 ตึก อะไรเนี่ย ??? ใหญ่มาก กว้างมาก ไปใช้งานแล้วจะติดต่อใคร ????
post: 2021-09-22     by: พิสุทธิ์ โสมอินทร์     Views:13
กลุ่ม: บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค


        อาคาร 7 รอบ /อาคาร 80 พรรษา ล้วนแล้วแต่จะเรียก ตามความถนัด แต่ชื่อจริงเต็มยศของอาคารหลังนี้คือ “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา” หลายท่านคงเคยเกิดคำถามนี้ เมื่อมาใช้งาน ห...

การทำสารบัญอัตโนมัติ ในการทำรายงานตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร
post: 2021-09-07     by: รัฐพล แม่นธนู     Views:51
กลุ่ม: การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร


        การทำสารบัญอัตโนมัติในการทำรายงานตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย:บุคลากรทั่วไป และผู้สนใจ วัตถุประสงค์:เพื่อสร้างความเข้าใจการทำสารบัญอัตโนมัติ ประกอบในการรายงานต...

วิธีกรอกผลการดำเนินงานและการสร้างสูตรคำนวณผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร โดยใช้ Microsoft Excel
post: 2021-09-07     by: รัฐพล แม่นธนู     Views:26
กลุ่ม: การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร


        วิธีกรอกผลการดำเนินงานและการสร้างสูตรคำนวณผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรโดยใช้ Microsoft Excel กลุ่มเป้าหมาย:บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายวิชาการจากคณะและผู้สนใจ วั...

เทคนิคการสรุปงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยใช้ Pivot table
post: 2021-09-07     by: รัฐพล แม่นธนู     Views:38
กลุ่ม: การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร


        เทคนิคการสรุปงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตรโดยใช้ Pivot table กลุ่มเป้าหมาย:บุคลากรสายสนับสนุนฝ่ายประกันคุณภาพ และฝ่ายวิชาการจากคณะแลผะผู้สนใจ วัตถุประสงค์:เพื่อสร้างความเข้าใจวิธ...

เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดแสงในสตูดิโอ
post: 2021-09-07     by: สุรศักดิ์ บุญอาจ     Views:22
กลุ่ม: Tech & Innovation in New Normal


        เทคนิคที่เกี่ยวกับรูปแบบการจัดแสงในสตูดิโอ รายการโทรทัศน์ เป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนรู้ เพื่อได้นำไปปรับใช้กับรายการถ่ายทอดสดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งรายการ UBU2YOU, Library4U ...

แนวทางการกำกับตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
post: 2021-08-31     by: รัฐพล แม่นธนู     Views:46
กลุ่ม: การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร


        แนวทางการกำกับตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร >> (Check list) คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร สำนักงานประกันฯ ได้ดำเนินการรวบรวมและสรุปเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จาก...

การจัดการศึกษาแบบ Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design
post: 2021-08-31     by: รัฐพล แม่นธนู     Views:29
กลุ่ม: การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร


        >> อบรม Outcome-BasedEducation: Backward Curriculum Design สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เมื่อวันที่ 17มิถุนายน 2564) สำนักงานประกันคุณภาพฯ ได้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ V...

เกณฑ์ AUN-QA Overview (Versions 4)
post: 2021-08-31     by: รัฐพล แม่นธนู     Views:114
กลุ่ม: การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร


        การอบรมเกณฑ์AUN-QA Overview (Versions 4) เมื่อวันที่ 23มีนาคม 2564 สำนักงานประกันคุณภาพฯ ได้เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านระบบบริหารคุณภาพการศึกษา ผ่านระบบ VDO Conferenceจัดโดยสํานักงานเลขาธิการที่...

เทคนิควิธีการบันทึกผลการดำเนินงานหลักสูตรในระบบ CHE QA
post: 2021-08-31     by: รัฐพล แม่นธนู     Views:19
กลุ่ม: การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร


        แนวคิดหลัก สป.อว. ได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ต้องรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร ผ่านระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (CHE QA Online) ประโยชน์ สำนักงานประกันฯ ได้จัดทำ...

KM การเตรียมข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร
post: 2021-08-31     by: รัฐพล แม่นธนู     Views:29
กลุ่ม: การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร


        ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานในคณะ มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ประกันฯ ระดับหลักสูตร ซึ่งหลายหน่วยงานเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ ยังทราบแนวทางการดำเนินงานของการประกันฯ ระดับห...

Page : 1 2 3


Login
Username
Password

สำหรับผู้เข้าใช้งานครั้งแรก(เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
 
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
EdPEx/TQA และการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย คณะ สำนัก
Go Green (องค์กรสีเขียว)
IT UBU
Tech & Innovation in New Normal
UBU Library Services
กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มทั้งหมด
บทความใหม่
EP1 ตึก อะไรเนี่ย ??? ใหญ่มาก กว้างมาก ไปใช้งานแล้วจะติดต่อใคร ???? (2021-09-22 11:31)
การทำสารบัญอัตโนมัติ ในการทำรายงานตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร (2021-09-07 23:57)
วิธีกรอกผลการดำเนินงานและการสร้างสูตรคำนวณผลการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร โดยใช้ Microsoft Excel (2021-09-07 23:54)
เทคนิคการสรุปงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร โดยใช้ Pivot table (2021-09-07 23:50)
เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดแสงในสตูดิโอ (2021-09-07 10:25)
แนวทางการกำกับตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (2021-08-31 23:24)
 
บทความยอดนิยม
การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ (270 view)
เกณฑ์ AUN-QA Overview (Versions 4) (114 view)
แนวปฏิบัติการดำเนินการ Green Office สำนักวิทยบริการ สู่ G ทอง (70 view)
การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอหรือตีพิมพ์ (66 view)
แนะนําการใช้งานถ่ายทอดสด โดย App Airmix Solo for Ipad Pro (57 view)
แนวทาง/วิธีการเขียนผลงานนำเสนอ ในงาน Pulinet วิชาการ (52 view)