การจัดการความรู้
  การจัดการความรู้ 82 เรื่อง จากทั้งหมด 82 เรื่อง  
ค้นหา    


        บันทึกบทความนี้ได้จัดทำขึ้นจากการทดลองเรียนรู้ Fultter dart เกี่ยวกับการรับส่งค่า ผ่าน API Web service และได้ทดลองทำเป็นแอปการ Authentication ผ่าน UBU account ซึ่งได้บันทึกกระบวนการและ Code ในเว็บบล๊อคของคณะวิศว...
        ช่วงนี้ได้ทดลองเขียน Code dart Flutter เพื่อเขียน App บนอุปกรณ์ มือถือ ซึ่งได้ลองเขียนการดึงแผนที่ Google map มาแสดง และการ หาพิกัดปัจจุบัน รวมถึงการคำนวนระยะห่างระหว่างจุด เพื่อนำไปใช้งาน โดย ได...
        การใช้งาน Power BI สำหรับผู้เริ่มต้น ปัจจุบันมีข้อมูลสารสนเทศแบบ Big Data มากมายจากหลายแหล่ง มีหลายเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ดังนั้นจึงขอนำเสน...
        การแพร่ระบาดของโควิด-19ผลักดันให้โลกของเราต้องก้าวไปสู่วิถีชีวิตแบบ New Normal ทำให้โซเชียลมีเดียกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มคนยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่...
        วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data science) เป็นวิวัฒนาการขององค์ความรู้รูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการรวมกันระหว่างความรู้ในแต่ละด้านเช่น ด้านเทคโนโลยี สถิติ ธุรกิจ เป็นต้น เพื่อใช้ในการวิเคราะห์...
        เมื่อเราสร้างเว็บไซต์ที่อยากให้สามารถแชร์ไปยัง Facebook ได้อย่างรวดเร็ว เราสามารถทำปุ่ม share แล้วเอาไปแปะไว้ในเว็บไซต์ของเราได้เลย ก่อนอื่น ให้เข้าไปที่https://developers.facebook.com/docs/plugins/share-button/ แล้วสา...
        แนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แต่ละหมวด ผู้บริหาร แสดงจุดมุ่งมั่น ส่งเสริม สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและบุคลากร มองเป้าหมายเดียวกันและม...
        ท่านเคยมีปัญหา การเก็บข้อมูลเพื่อการรายงาน หรือโดยมีข้อมูลชุดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน แต่เก็บข้อมูลเพียง Record เดียว ซึ่งทำให้ยากเมื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ และสรุปผล ซึ่งปัญหาน...Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Login
Username
Password

สำหรับผู้เข้าใช้งานครั้งแรก(เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเท่านั้น)
 
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
UBU Library Services (14 บทความ)
กลุ่มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ (12 บทความ)
การประกันคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร (11 บทความ)
นักคิด-นักสร้างสรรค์ (11 บทความ)
Go Green (องค์กรสีเขียว) (9 บทความ)
Tech & Innovation in New Normal (9 บทความ)
กลุ่มทั้งหมด
บทความใหม่
ถอดบทเรียนจากการฝึกอบรมในหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (2022-12-06 11:03)
ถอดบทเรียนจากการเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร OKR และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรสมรรถนะสูง (2022-12-02 15:38)
การสร้าง Login Page & Authentication ผ่าน json API โดย Flutter และ PHP (2022-10-08 09:20)
ฝึกเขียน App flutter Google map & Geolocator และหาระยะห่างระหว่างจุดสองจุด (2022-10-07 11:18)
การใช้งาน Power BI สำหรับผู้เริ่มต้น (2022-10-04 17:53)
การปฏิรูปคนและการพลิกโฉมองค์กรในสังคมโลกเสมือนจริง "Transforming People and Reinventing Organizations in the Metaverse Era" (2022-09-27 15:12)
 
บทความยอดนิยม
เกณฑ์ AUN-QA Overview (Versions 4) (2362 view)
PESTEL Analysis : เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (990 view)
การจัดการศึกษาแบบ Outcome-Based Education : Backward Curriculum Design (443 view)
การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ (430 view)
EP1 ตึก อะไรเนี่ย ??? ใหญ่มาก กว้างมาก ไปใช้งานแล้วจะติดต่อใคร ???? (347 view)
เทคนิคที่เกี่ยวข้องรูปแบบของการตัดต่อ/ลำดับภาพ (Editing) (343 view)